Planowanie zakupu lub sprzedaży samochodu to poważna decyzja. Ważnym elementem w tej kwestii jest przygotowanie umowy kupna-sprzedaży. W artykule przedstawimy co jest potrzebne do sporządzenia takiej umowy, jakie są ważne informacje oraz przykładowy wzór.

 1. Dlaczego warto przygotować umowę kupna-sprzedaży samochodu?
 • Chroni obie strony przed nieporozumieniami i spornymi kwestiami
 • Jest dowodem na dokonanie transakcji
 • Zabezpiecza kupującego przed oszustwem
 • Zawiera ważne dla transakcji informacje – dane osobowe sprzedającego i kupującego, markę i model pojazdu, numer VIN, stan licznika, datę i miejsce sprzedaży, cenę
 1. Jakich informacji potrzebujemy do przygotowania umowy?
 • Dane sprzedającego i kupującego: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL/NIP, numer dowodu osobistego, numer telefonu, adres e-mail
 • Dane pojazdu: marka, model, numer VIN, rok produkcji, przebieg
 • Warunki transakcji: cena, metoda płatności, miejsce i data podpisania umowy
 1. Jakie ważne informacje powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży samochodu?
 • Opis pojazdu: marka, model, numer VIN, rok produkcji, przebieg
 • Informacja o stanie technicznym pojazdu oraz liczbie wcześniejszych właścicieli
 • Cena, forma płatności oraz termin płatności
 • Data i miejsce transakcji
 • Oświadczenie o stanie prawnym pojazdu, czyli potwierdzenie, że nie jest on ujęty w rejestrze zastawów, nie jest skradziony
 • Zobowiązanie do przekazania dokumentów (książka pojazdu, polisa OC)
 • Oświadczenie o zapewnieniu gwarancji za wady ukryte oraz oświadczenie o błędach w informacjach o stanie technicznym pojazdu
 1. Jak powinna wyglądać umowa kupna-sprzedaży samochodu? Przykładowy wzór.
  UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY SAMOCHODU

Ja, (imię i nazwisko sprzedającego), zamieszkały/a w (adres zamieszkania sprzedającego), posiadający/a numer (numer dowodu osobistego/seryjny PESEL), zwany/a dalej Sprzedającym, sprzedaję, a Ja, (imię i nazwisko kupującego), zamieszkały/a w (adres zamieszkania kupującego), posiadający/a numer (numer dowodu osobistego/seryjny PESEL), zwany/a dalej Kupującym, kupuję pojazd pod nazwą (marka i model), numer VIN (numer szybowy – 17 znaków), rok produkcji (rok wyprodukowania), oznaczony rejestracją (numer rejestracyjny pojazdu), za kwotę (kwota słownie), (kwota cyfrowo) (słownie i cyfrowo) netto.

Strony ustalają, że w/w pojazd jest wolny od wad i odpowiada swoim stanem technicznym i prawnym opisowi dokonanemu w niniejszym dokumencie. Sprzedający oświadcza, że pojazd został odsprzedany na podstawie umowy kupna-sprzedaży od osoby, która posiadała do niego prawa własności i może go swobodnie sprzedać. Sprzedający gwarantuje przebieg (liczba kilometrów) stanowiący pełne faktyczne informacje o przebiegu pojazdu.

Strony ustalają dalej, że po zapłaceniu całkowitej kwoty ceny netto, (kwota słownie), (kwota cyfrowo) (słownie i cyfrowo), przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (numer rachunku bankowego), zobowiązują się do dokonania pełnej wymiany dokumentów związanych z pojazdem, tj. dowodu rejestracyjnego, książki pojazdu oraz oświadczenia o sprzedaży pojazdu. Kupujący zobowiązuje się do wyrejestrowania z urzędu pojazdu, za co odpowiedzialność ponosi wyłącznie on.

Od momentu podpisania niniejszej umowy, pojazd i wszelkie związane z nim koszty i ryzyko utraty i uszkodzenia przechodzą na Kupującego.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla każdej ze stron.

Data i miejsce podpisania umowy:

………………………………. ………………………..

(Sprzedający – imię i nazwisko, podpis) (Kupujący – imię i nazwisko, podpis)

 1. Podsumowanie
  Przygotowanie umowy kupna-sprzedaży samochodu jest istotnym elementem w procesie zakupu lub sprzedaży pojazdu. Wymaga robienia dokładnej dokumentacji oraz spisania ważnych informacji dotyczących samochodu, sprzedającego i kupującego. W przypadku braku przestrzegania wszystkich formalności, może dojść do szeregu problemów związanym z m.in. finansami czy prawem. Wzór umowy, uwzględniający wszystkie potrzebne elementy, daje obu stronom pewność transakcji i zabezpieczenie przed sporami.